Visie & Missie

Visie
Al het leven is waardevol, uniek en beschermwaardig. Alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom verdient ieder mens respect, ongeacht leeftijd, godsdienst, geaardheid, ras enzovoort.
KlasseTaal werkt vanuit een christelijke visie, vanuit de liefde voor God en mensen.

Visie ten aanzien van taal
Taal is een prachtig communicatiemiddel. Taal is te definiëren als het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens. Woorden zijn dragers van een boodschap.
De kracht van taal moet niet onderschat worden. Woorden hebben impact. Woorden zijn nooit neutraal. Een woord doet wat. Sommige woorden hebben een bijzondere lading en wegen dus zwaarder dan andere woorden. Een positief woord doet je goed, een vloek of scheldwoord doet pijn. Goede taal is voor iedereen belangrijk!

Missie
Het nadenken, bewustmaken en bevorderen van respectvol taalgebruik en het terugdringen van vloeken en schelden bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen, zodat zij op een verantwoorde manier deelnemen aan het huis van de samenleving.

Onze missie en visie vinden we terug in de volgende kernwaarden:

Respect
Respect betekent dat de leerling/student er mag zijn als schepsel van God; dat hij of zij van waarde is. De leerling/student wordt aangesproken tijdens de gastlessen op zijn of haar gedrag, waarbij hij of zij als mens gerespecteerd wordt. Respect voor jezelf, de ander, en de leer- en leefomgeving zijn leidraad voor ons handelen. Luisteren, vragen en begrijpen komen vóór spreken, antwoorden en duiden.

Betrokkenheid
Betrokkenheid betekent dat liefde en echte aandacht de boventoon voeren. Er is aandacht voor de leerling/student als mens, de groei en de ontwikkeling die hij of zij doormaakt en voor de prestaties die hij of zij moet leveren.

Veiligheid
Veiligheid betekent dat de leerling/student leert en leeft in een veilige omgeving, waar hij of zij zich gekend mag weten. We willen als KlasseTaal meewerken aan een gemeenschap waar mensen tot hun recht komen en zich tegelijkertijd geborgen weten.


Didactische en pedagogische aanpak
KlasseTaal spreekt tijdens de gastlessen niet in termen van goed versus fout, normaal versus abnormaal, toelaatbaar versus ontoelaatbaar. Elke mening telt en geven wij de ruimte om gehoord te worden. Samen kijken we wat woorden doen. Dat is de insteek en essentie van de gastles.

Werkwijze
Werken aan bewustwording van taal door middel van:
  • Gastlessen op  scholen (PO, VO, MBO, HBO,WO) van alle soorten signatuur.
  • De lessen worden gegeven door professionele en bevoegde gastdocenten.
  • Initiëren van projecten over respect en taal op scholen.
  • Scholen stimuleren om  het predicaat ‘Taalbewuste School’ in te voeren.
  • Werken vanuit een pedagogisch didactisch doordacht leerplan dat gelieerd is aan de kerndoelen van het onderwijs.
  • Verzorgen van trainingen en inspiratiesessies over identiteit, taal en respect aan onderwijsteams.
  • Verzorgen van ouderavonden.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.